We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you.

Categories

  • Žádné rubriky
Mgr. Daniela Voláková, DiS

Dopravní psycholog Plzeň

Mgr. Daniela Voláková, DiS

Dopravně psychologické vyšetření

Mgr. Daniela Voláková, DiS

Dopravně psychologický pohovor

Dopravně – psychologická vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologická vyšetření jsou prováděna dle zákona 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Zjistit více

Dopravně psychologický pohovor

Od 1. 1. 2024 má povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.

Zjistit více

Na našem pracovišti zajistíme komplexní psychologické vyšetření pro všechny kategorie řidičů dle § 87a zákona č. 361/2000Sb o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č.101/2013 Sb.

Naše pracoviště splňuje podmínky pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření podle vyhlášky č. 27/2012 Sb. platné od 10. února 2012. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo dopravy udělilo akreditaci

Vyšetření jsou realizovaná pro jednotlivce i skupiny, v pracovní dny i o víkendu. Probíhají na dvou akreditovaných pracovištích v Plzni a v Domažlicích.

Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty pro řidiče)

Dopravně psychologická vyšetření jsou prováděna dle zákona 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Vyšetření probíhá individuálně i skupinově. Trvá přibližně 2 – 3 hodiny.

Součástí vyšetření je diagnostický rozhovor a baterie standardizovaných psychodiagnostických metod, jejíž součástí jsou osobnostní dotazníky, výkonové testy a přístrojová zkouška. Po testování probíhá krátká individuální konzultace nad výsledky testů.

S výsledky dopravně psychologického vyšetření jste seznámeni a posudky obdržíte v tištěné podobě bezprostředně po ukončení psychotestů. Posudek též neprodleně posílám na místně příslušný dopravní úřad.

Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty pro řidiče) je nezbytné pro:

Profesionální řidiče

Skupin C, CE, D, DE

Odňatý řidičský průkaz

Řidiče, kterým byl odebrán řidičský průkaz nebo byli vybodování a žádají o navrácení řidičského oprávnění

Žádost od lékaře

Řidiče, u nichž žádá dopravně psychologické vyšetření praktický lékař (např. řidiči senioři)

Učitelé autoškol

Řidiče rychlé záchranné služby

Co sebou?

- Platný občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti)

- Výpis z evidenční karty řidiče (obdržíte na dopravním odboru MěÚ obce s rozšířenou působností), nesmí být starší 30 dnů. Tento dokument nezískáte na Czech pointu.

- Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, nesmí být starší 30 dnů (týká se řidičů po zákazu řízení a vybodovaných řidičů)

- Kompenzační pomůcky, pokud je používáte (např. brýle)

- Psací potřeby a lahev s pitím

- Dobrou psychickou a fyzickou kondici (přijďte zdraví, bez známek nemoci a dostatečně odpočatí, nikoli rovnou z večírku či noční směny)

Dopravně psychologický pohovor

Dopravně psychologický pohovor se skládá z individuální části v rozsahu 30 minut a skupinové části v rozsahu 3,5 hodiny.

Individuální část spočívá v rozhovoru psychologa s účastníkem dopravně psychologického pohovoru a zaměřuje se na účastníkův popis příčin a okolností porušení pravidel silničního provozu, kvůli němuž se dopravně psychologického pohovoru účastní.

Skupinová část spočívá v rozhovoru psychologa se všemi účastníky dopravně psychologického pohovoru, v němž psycholog vychází z informací získaných od jednotlivých účastníků v rámci individuálních částí a zaměřuje se na poskytnutí informací o: - psychologických a sociálních příčinách nejčastějších porušení pravidel silničního provozu a důvodech vzniku dopravních nehod, - specifikách mladých nebo začínajících řidičů s ohledem na jejich menší zkušenosti s řízením, psychický vývoj, tendenci k riskování a vliv okolí a o vlivu těchto aspektů na vznik dopravních nehod, - dopravních nehodách vzniklých v souvislosti s překračováním nejvyšší dovolené rychlosti, s nedodržováním bezpečné vzdálenosti a s reakční dobou řidiče, - užívání alkoholu a jiných návykových látek a jejich vlivu na vznik dopravních nehod, - nevěnování se řízení vozidla a jeho vlivu na vznik dopravních nehod, - doporučené strategii pro prevenci rizikového chování v silničním provozu, předcházení dopravním nehodám a prevenci a řešení mimořádných situací v silničním provozu a - následcích prožitku mimořádné situace v silničním provozu nebo dopravní nehody na osobnost řidiče.

Od 1. 1. 2024 má povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů:


- Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů.

- Osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyla podle § 94a v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění a nemá povinnost absolvovat terapeutický program.

Co s sebou?


- Platný občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti)

- Výpis z evidenční karty řidiče (obdržíte na dopravním odboru MěÚ obce s rozšířenou působností), nesmí být starší 30 dnů. Tento dokument nezískáte na Czech pointu.

sychologist-person

Mgr.Daniela Voláková, DiS

Dopravní psycholožka s akreditací MD ČR, klinická psycholožka, psychoterapeutka a lektorka.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a vyšší odbornou školu, obor sociální pedagogika. Absolvovala jsem výcvik v systemické psychoterapii a složila jsem atestační zkoušku z klinické psychologie. Dále jsem se vzdělávala formou výcviků v oblastech hypnózy, krizové intervence, forenzní psychologie, dopravní psychologie, kognitivně behaviorální terapie i psychodiagnostických metod.

Ve své praxi se věnuji psychodiagnostice řidičů, psychodiagnostice dospívajících a dospělých, poradenské a terapeutické činnosti, lektorování.

Více o mé psychologické praxi se dozvíte na této webové stránce:

Legislativa

Datum účinnosti od 1. července 2013. Zákon, kterým se mění zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony.

1. Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

a. držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b. držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

2. Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalším dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

3. Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

4. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

5. Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která

a. absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie

b. absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděné vysokou školou

c. má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie

d. má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření

6. Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

7. Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.“

8. Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

9. Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

Povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů § 102f

(1) Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4) je dále povinna absolvovat osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyla podle § 94a v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění. Dopravně psychologický pohovor neabsolvuje osoba, které vznikla povinnost absolvovat terapeutický program.

(3) Po dobu pozbytí, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nebo zadržení řidičského průkazu se běh lhůty podle odstavce 1 nebo 2 staví.

(4) K absolvování dopravně psychologického pohovoru nebo školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4) přede dnem spáchání přestupku nebo trestného činu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlíží. § 102g

(1) Zaznamená-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů body za trestný čin nebo přestupek podle § 102f odst. 1, vyzve řidiče k absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4) a k předložení potvrzení o jejich absolvování; to neplatí, není-li řidič v okamžiku provedení záznamu bodů držitelem řidičského oprávnění.

(2) Nepředloží-li řidič potvrzení do 3 měsíců ode dne doručení výzvy podle odstavce 1, pozbývá uplynutím posledního dne této lhůty řidičské oprávnění a je povinen nejpozději v tento den odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností řidičský průkaz; o tom ho příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve výzvě poučí. Pro odevzdání řidičského průkazu platí obdobně § 113 odst. 5.

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle odstavce 2, o jeho vrácení, absolvoval-li žadatel dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu4). Pokud ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, je žadatel povinen prokázat odbornou, zdravotní a psychickou způsobilost. § 102h

(1) Předmětem dopravně psychologického pohovoru je získání a prohloubení znalostí o nejčastějších příčinách dopravních nehod a jejich předcházení a o prevenci a řešení mimořádných situací v provozu na pozemních komunikacích.

(2) Dopravně psychologický pohovor provádí psycholog, který je držitelem akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření, v rozsahu 4 hodin.

(3) Účastník dopravně psychologického pohovoru předloží psychologovi výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní.

(4) O absolvování dopravně psychologického pohovoru vydá psycholog potvrzení.

(5) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických pohovorech, ve které eviduje alespoň jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození účastníka dopravně psychologického pohovoru a datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického pohovoru. Údaje o dopravně psychologickém pohovoru psycholog eviduje po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

(6) Obsah dopravně psychologického pohovoru, způsob jeho provádění, nejvyšší počet účastníků dopravně psychologického pohovoru a vzor potvrzení o jeho absolvování stanoví prováděcí právní předpis

Ceník

Profesionální řidiči C, CE, D, DE 2400 Kč Učitelé autoškoly, řidiči rychlé záchranné služby 2400 Kč Řidiči přicházející na žádost lékaře 2400 Kč Řidiči vybodovaní či po zákazu řízení
(žádající o navrácení řidičského oprávnění)
2600 Kč
Dopravně psychologický pohovor 2600 Kč *Řidič si vyšetření platí sám v hotovosti v den vyšetření.

Objednávejte se telefonicky

Pokud se nedovoláte, budete kontaktováni zpět.